1. prostorska konferenca glede izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona (02.08.2006)

datum: 26.07.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) Občina Gornja Radgona, sklicuje1. PROSTORSKO KONFERENCOglede izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Gornja RadgonaKonferenca bo potekala v sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, v sredo 02.08.2006, s pričetkom ob 16.00 uri.Udeleženci prostorske konference, ki predložijo pooblastilo, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali ustno na zapisnik.Z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je v 28. členu določeno, da pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov pripravljalec prostorskega akta, izvede tudi prostorsko konferenco. Prostorska konferenca mora biti izpeljana pred sprejetjem programa priprave akta.

Namen prostorske konference je, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi. Zato se poziva lokalne skupnosti, gospodarstva in interesna združenja ter organizirano javnost, da se vabilu odzove.
Priporočila pridobljena na konferenci so po zakonu obvezna priloga v gradivu, ko se prostorski akt sprejema na občinskem svetu.

Sama konferenca ni namenjena širši javnosti, kajti zanje se pripravlja javna obravnava v sklopu javne razgrnitve akta.

Dodatne informacije lahko dobite pri Pivec Igorju ali pri Kovač Štefur Jožici, telefon 02/564-38-38 ali na e-naslov: stefur.jozica@gor-radgona.si.


Vljudno vabljeni in lep pozdrav!


Številka: 35003-07/2005-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 10.07.2006

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.