34. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (23.06.2005)

datum: 20.06.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 33. seje z dne 31.05.2005
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa (skrajšani postopek)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona" (prva obravnava)
9. Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS
10. Sklep o odkupu nepremičnin v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju
11. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona za leto 2005
12. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 927/1 k.o. Mele
13. RaznoPredsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.