Javni razpis za prodajo občinskega stvarnega premoženja

datum: 05.07.2002

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) objavlja

JAVNI RAZPIS

z zbiranjem ponudb za prodajo občinskega stvarnega premoženja v skladu s Programom prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel Občinski svet na 21. redni seji dne 29.11.2001, na območju Žepovec, Črncev, Apač, Spodnje Ščavnice, Lutverc, Hercegovščaka, Gornje Radgone, Polic in Negove.

I.
Predmet prodaje je:

1. Opuščeni živinski hlev v Žepovcih v izmeri 130 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 906 m2, parc. št. 452/5 k.o. Žepovci, za izhodiščno ceno 1.138.329,50 SIT.

2. Gospodarski objekt pri starem mlinu v Črncih 54 v izmeri 1158 m2 s pripadajočim zemljiščem v skupni površini v izmeri 456 m2, parc. št. 131/5 k.o. Črnci, za izhodiščno ceno 2.460.629,70 SIT.

3. Stanovanjski objekt Apače 122 (stara šola) v izmeri 1092m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17 k.o. Apače, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 17.052.984,60 SIT.

4. Poslovna stavba za trgovino Mercator v Apačah (prej Krajevni urad Apače) v izmeri 220 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 140 m2, parc. št. 15/5 in 846/9 k.o. Apače, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 5.841.710,30 SIT.

5. Osnovna šola Spodnja Ščavnica v izmeri 346 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 4345 m2, parc. št. 850/1, 851, 842/4, 842/6, 842/23, 842/25 k.o. Spodnja Ščavnica, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 30.119.772,80 SIT.

6. Zemljišče v Lutvercih (pri Goričkem) v izmeri 6160 m2, parc. št. 1/2, 207 in 209 k.o. Lutverci, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.040.059,20 SIT.

7. Stanovanjski objekt Apaška 11 v Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izmeri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 2229 m2, parc. št. 458/2 in 458/1 k.o. Hercegovščak, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno16.962.996,30 SIT.

8. Poslovna stavba, Cankarjeva 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 3606 m2, parc. št. 27/9 in 21 k.o. Police, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 22.209.623,10 SIT.

9. Zemljišče na Mariborski cesti v Gornji Radgoni (pri Müllerju) v izmeri 806 m2, parc. št. 972/1 k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.240.909,60 SIT.

10. Zemljišče v Negovi v izmeri 896 m2, parc. št. 1211/7 k.o. Negova, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.558.773,40 SIT.

11. Zemljišče v Negovi v izmeri 1657 m2, parc. št. 1213/1 k.o. Negova, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.097.090,10 SIT.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave lokacijsko-tehnične dokumentacije.


II.
Pogoji razpisa:

1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino in ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun pri Banki Slovenije, štev.: 010000100012612,
- izbrani ponudnik mora v 15 dneh od izbire skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.

3. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici v 15-ih dneh po objavi tega razpisa na naslov:
OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 GORNJA RADGONA, z oznako: "JAVNI RAZPIS - PONUDBA ZA ODKUP- NE ODPIRAJ!"

4. Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oz. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh po izbiri.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oz. ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet ne premičnin, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 15 dni po preteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno". Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02-561-16-71, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.