7. seja Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (21.07.2004)

datum: 20.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 6. seje Nadzornega odbora, z dne 30.06.2004
4. Obravnava ugovora na predhodno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Negova za leto 2003
5. Razno Predsednik Nadzornega odbora Rado VINDIŠ,l.r.