Sklepi 9. redne seje Občinskega sveta

datum: 15.10.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 25.09.2003, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 8. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek)SKLEP:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek.
2. Občinski svet sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 sestavljen iz devetih postavk, v ocenjeni vrednosti 67,2 mio SIT.
6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah (druga obravnava) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona- druga obravnava.


7. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev do celodnevnega institucionalnega varstva SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih in o plačevanju stroškov standardne storitve institucionalnega varstva.
8. Odkup zemljišč v Industrijski coni Mele SKLEP:
1. Odkupujejo se naslednja zemljišča:
- travnik parc. št. 485/1, vpisan v vl. št. 75 k.o. Mele, v izmeri 214 m2,
- njiva parc. št. 485/6,vpisana v vl. št. 237 k.o. Mele, v izmeri 3382 m2,
- travnik parc. št. 102, vpisan v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 101 m2,
- njiva parc. št. 91/1, vpisana v vl. št. 82 k.o.Črešnjevci, v izmeri 5701 m2,
- njiva parc. št. 92/1, vpisana v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 2436 m2,
- travnik parc. št. 92/2, vpisan v vl. št. 82 k.o.Črešnjevci, v izmeri 2576 m2 in
- pašnik parc. št. 101, vpisan v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 90 m2.
last Elrada d.d. v stečaju v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. 50/93-835 z dne 26.08.2003 in za znesek 3.911.009,00 SIT.
2. Sredstva za odkup zemljišč so zagotovljena v proračunu občine za leto 2003 na kontu 420600.
3. Davki in drugi stroški v zvezi z odkupom zemljišč bremenijo kupca.9. Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki SKLEP:Občina Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki koncesionarja Letnik – Saubermacher d.o.o. Spodnji Porčič 4 a in sicer:Volumen / cena SKUPAJ v SIT
120 l / 2.065,00
240 l / 3.676,00
1100 l / 17.228,00
Vrečka / 1.269,00
Cena vsebuje:1. Ravnanje z ostalimi odpadki (zbiranje in transport odpadkov na odlagališče Puconci: - 26 – krat /letno, odlaganje v Puconcih, odškodnina za odlagališče in republiška taksa)
2. Ravnanje z ločenimi frakcijami (zbiranje papirja: 12 – krat /letno, zbiranje stekla: 12 – krat/letno, zbiranje kovin: 12- krat letno, zbiranje plastike: 12 – krat/letno, priprava za predajo, predaja v predelavo)
3. Ravnanje s kosovnimi odpadki (zbiranje kosovnih: 1 – krat/letno, odlaganje v Puconcih, odškodnina za odlagališče, predaja uporabnih kosovnih odpadkov)
4. Ravnanje z nevarnimi odpadki (zbiranje nevarnih: 1 krat/letno, priprava za uničenje, predaja v uničenje)
5. Sredstva občine
6. Davek na dodano vrednost
10. Poslovno poročilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002 SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poslovnim poročilom Ustanove dr. Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2002.
11. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta SKLEP:
1. Mihi Vodeniku, Mele 20c, Gornja Radgona, članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, izvoljenemu na lokalnih volitvah 2002 na Listi za vas in nas – Listi Vodenik v 3. volilni enoti, na podlagi odstopne izjave dne 25.09.2003 preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
2. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče.
12. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona SKLEP:Občina Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju ga. Brede FORJANIČ iz Murske Sobote, za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta