Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gornja Radgona za leto 2002

datum: 22.04.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 116. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. redni seji, dne 10.04.2003 sprejel


O D L O K

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2002


1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2002.

2. člen

Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih v tisoč sit:


v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov Realizacija 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.639.104
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 793.372
70 DAVČNI PRIHODKI 585.684
700 Davki na dohodek in dobiček 411.559
703 Davki na premoženje 96.673
704 Domači davki na blago in storitve 77.452
71 NEDAVČNI PRIHODKI 207.688
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 78.598
711 Takse in pristojbine 9.122
712 Denarne kazni 6.755
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.055
714 Drugi nedavčni prihodki 105.15872 KAPITALSKI PRIHODKI 13.326
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.839
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 8.487
73 PREJETE DONACIJE /
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 832.406
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 832.406
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.781.881
40 TEKOČI ODHODKI 419.116
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 138.925
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.666
402 Izdatki za blago in storitve 252.787
403 Plačila domačih obresti 6.738
409 Rezerve 2.000
41 TEKOČI TRANSFERI 548.486
410 Subvencije 3.626
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 56.754
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 82.946
413 Drugi tekoči domači transferi 405.160
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 776.074
420 Nakup in gradnja osnovnih sredtev 776.074
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 38.205
430 Investicijski transferi

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) - 142.777
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 29.122
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 29.122
750 Prejeta vračila danih posojil 29.122
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 2.920
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽA 2.920
440 Dana posojila 2.920
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 26.202
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)


C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 90.000
50 ZADOLŽEVANJE 90.000
500 Domače zadolževanje 90.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 11.429
55 ODPLAČILA DOLGA 11.429
550 Odplačila domačega dolga 11.429
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU - 38.004
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE 116.575
(VII.-VIII.-IX.)

XI. NETO FINANCIRANJE 142.777
(VI.+X.)
XII.STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC TEKOČEGA LETA 50.3503. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Štev.: 404-05-3/2000-1
Gornja Radgona,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ