14. seja Odbora za družbene dejavnosti (20.12.2004)

datum: 15.12.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 13. seje odbora z dne 15.11.2004
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (druga obravnava)
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (druga obravnava)
6. Program športa za leto 2005 v občini Gornja Radgona
7. Koledar prireditev v letu 2005 v občini Gornja Radgona
8. Razno Predsednik odbora za družbene dejavnosti: Zvonimir KLEMENČIČ, l.r.