Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta

datum: 28.12.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 16. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (druga obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – druga obravnava, z vsemi prilogami.6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (druga obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – druga obravnava, z vsemi prilogami.7. Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče (druga obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče – druga obravnava.8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače – prva obravnava, obravnava traja 30 dni.9. Odlok o lokacijskem načrtu "stari MIR" (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje "Stari MIR" v Gornji Radgoni – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja 30 dni.10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.11. Sklep o potrditvi cen za odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadkiSKLEPObčina Gornja Radgona daje soglasje k dvigu cen ravnanja s komunalnimi odpadki koncesionarja Letnik – Saubermacher d.o.o., Spodnji Porčič 4/a v povprečni višini 4,04% tako, da znaša nova cena:
Volumen / cena SKUPAJ v SIT z DDV
120 l / 2.148,11
240 l / 3.824,37
1100 l / 17.923,14
Vrečka / 1.320,69
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2005SKLEP1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2005 znaša 0,37 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
SKLEP1. Nepremičninam parc. štev. 939/3 cesta v izmeri 247 pripisani pri vl. št. 294 k.o. Mele in parc. štev. 941 cesta v izmeri 61 m2 pripisani v seznamu 1 k.o. Mele se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Gornja Radgona na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
14. Program športa za leto 2005 v občini Gornja RadgonaSKLEPObčinski svet občine Gornja Radgona sprejema Program športa za leto 2005 v občini Gornja Radgona.15. Koledar prireditev v letu 2005 v občini Gornja RadgonaSKLEP1. Občinski svet sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2005 v Občini Gornja Radgona.
2. Stroški izvedbe prireditev navedeni v koledarju so informativnega značaja. Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna do višine zagotovljenih sredstev na postavki prireditve.
16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama