21. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (26.07.2004)

datum: 20.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 20. seje odbora z dne 23.06.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – skrajšani postopek
5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003-2004 in neurja 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 200 4 – skrajšani postopek
6. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Pomurja – prva obravnava
7. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Prlekije in Slovenskih goric – prva obravnava
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar - junij 2004
9. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od januarja-junija 2004
10. Razno
Predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.