Povabilo za sodelovanje v enotah Civilne zaščite Občine Gornja Radgona

datum: 07.12.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

P O V A B I L O ZA SODELOVANJE V ENOTAH CIVILNE ZAŠČITE OBČINE GORNJA RADGONASpoštovane občanke in občani !

Nesreča nikoli ne počiva, zato moramo biti nanjo pripravljeni v vsakem trenutku. Tudi na našem območju se vsako leto, mesec ali dan zgodijo razne nesreče. Da bi bila zagotovljena ustrezna varnost in pomoč ljudem ob naravnih in drugih nesrečah so v državi kot tudi občinah organizirane razne službe, zavodi in enote za nudenje pomoči in reševanje. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter, da je ob nesreči vsako dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.

Na območju občine Gornja Radgona delujejo razne prostovoljne formacije, od katerih so najštevilčnejši gasilci. Veliko vlogo v tem sistemu predstavljajo poklicne službe (javne službe in razna podjetja). Kot dolžnostne formacije ima Občina Gornja Radgona v skladu z Uredbo za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.list RS, št. 15/00, 88/00, 24/01) organizirane naslednje enote in službe Civilne zaščite:
- občinski štab Civilne zaščite,
- poverjenike in namestnike poverjenikov Civilne zaščite,
- enote prve pomoči,
- tehnično reševalno enoto,
- enoto za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
- službo za podporo,
- službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.

Zaradi raznih okoliščin (starost, bolezen, selitev, zaposlitve v Slovenski vojski) prihaja do sprememb, zato je potrebno sestavo teh enot in služb vedno znova dopolnjevati z novim kadrom.

Obračamo se na vas s prošnjo, da v kolikor bi želeli sodelovati v kateri izmed zgoraj navedenih enot ali služb Civilne zaščite Občine Gornja Radgona in imate stalno bivališče v občini Gornja Radgona ter ste stari med 18 in 63 let (ženske med 18 in 55 let), da se oglasite na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona v I. nadstropju – soba 24 in se pogovorite s strokovno delavko o nadaljnjih postopkih.

Za vaš odziv in pripravljenost pomagati sočloveku, ko je te pomoči najbolj potreben, se iskreno zahvaljujemo.

Lep pozdrav!


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.