JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb

datum: 28.07.2004

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) naslednjiJ A V N I R A Z P I Sza prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb Javni razpis za prodajo občinskega stvarnega premoženja se izvaja v skladu s Programom prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel Občinski svet na 21. redni seji dne 29.11.2001 in v skladu s Spremembami in dopolnitvami programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki jih je sprejel Občinski svet na 5. redni seji dne 10.04.2003, 25.09.2003 in 18.11.2003 ter sklepa Občinskega sveta št. 46502-5/2003-38/AS in sklepa Občinskega sveta št. 03201-2/2004-205 z dne 28.05.2004. I.Predmet prodaje:1. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.193.617,98 SIT.

2. Zemljišče ob železnici v Gornji Radgoni (pri križanju z glavno cesto Gornja Radgona – Radenci) v izmeri 4681 m2, parc. št. 839, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 8.233.879,00 SIT.

3. Zemljišče v Apačah (pri vrtecu) v skupni izmeri 7663 m2, parc. št. 469/27 in 469/68, obe k.o. Apače, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 11.103.687,00 SIT.

4. Zemljišče v Gornji Radgoni (pri betonarni Petelin) v izmeri 1070 m2, parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.959.170,00 SIT.

5. Zemljišče na Ptujski cesti (pri pizzeriji Kostanj) v izmeri 1274 m2, parc. št. 368/12, k.o. Orehovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.538.992,00 SIT.

6. Zemljišče v Črncih v izmeri 2482 m2, parc. št. 12/15, k.o. Črnci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.953.334,00 SIT.

7. Stanovanje v 1. nadstropju stanovanjskega objekta v Negovi v velikosti 62,20 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 1213/12, k.o. Negova, za izhodiščno ceno 3.786.526,00 SIT.

8. Zemljišča v Industrijski coni Mele, parc. št. 497, 498/2 in 939/2, vse k.o. Mele, v skupni izmeri 3620 m2, za izhodiščno ceno 5.781.140,00 SIT. Navedena zemljišča se prodajajo za gradnjo objektov za opravljanje gospodarske dejavnosti.

9. Poslovni prostori – bivše trgovine LEVIS, Kerenčičeva 6, Gornja Radgona, v velikosti 95,95 m2, parc. št. 114/2 in 114/3, obe k.o. Gornja Radgona. Velikost pripadajočega funkcionalnega zemljišča je ocenjena na 15% od celote obeh parcel in znaša cca 133 m2. Prostori se nahajajo tik ob državni meji Slovenije z Avstrijo. Izhodiščna cena nepremičnin je 11.157.642,00 SIT.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV za zemljišča iz točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8., komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.II. Pogoji razpisa: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:

 da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
 da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
 V ponudbi za zemljišče iz 8. točke tega razpisa mora biti navedena predvidena površina in namembnost objekta na parceli, dejavnost za katero se bo bodoči objekt uporabljal, število zaposlenih v objektu ter predvideni pričetek obratovanja objekta. Kupec je dolžan na zemljišču iz 8.točke razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe končati investicijo. Kupec, ki ne prične in konča investicije v prej navedenem roku, ne sme prodati zemljišča drugemu. Kupljeno zemljišče mora prodati občini v roku 60 dni po izteku roka za dokončanje objekta po izhodiščni ceni in plačati DDV.
 izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi
višjo ceno od izhodiščne, razen za točko 8., kjer se bodo poleg cene
upoštevali še drugi kriteriji (predvidena namembnost objekta, rok izgradnje,
število zaposlenih v objektu in velikost objekta).

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 23.08.2004
do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 GORNJA RADGONA, z
oznako: "JAVNI RAZPIS – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"
4. Ponudbi je treba priložiti:
 potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oz. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 potrdilo o plačilu varščine.

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oz. ne plača kupnine v
navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne
vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške
izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12.00 uri v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja
Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki
ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno - kupljeno". Ta objava ne
zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo
o prodaji.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02-561-16-71, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ, za točko 8. pa g. Igor PIVEC. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.