JAVNI RAZPIS za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2005 v občini Gornja Radgona

datum: 29.12.2004

kategorija: Razpis

PRIPONKE:Razpisna dokumentacija (DOC)

Razpisna dokumentacija - OBRAZCI (DOC)BESEDILO JAVNEGA RAZPISA:Občina Gornja Radgona na podlagi 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 85/2002 in 26/2003) objavlja: JAVNI RAZPIS za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2005 v občini Gornja Radgona 1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva in klubi, združenja in zveze, druge organizacije s področja športa, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona je sofinanciranje programov v naslednjih predvidenih višinah:• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok- izvedba programa zlati sonček program A - 33. 000, 00 sit
- 5 – urni program plavanja v okviru programa Zlati sonček - 429.647,00 sit• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok- Zlati sonček programa B, C in D v vseh osnovnih šolah - 82.000,00 sit
- Krpan v vseh osnovnih šolah - 146.000,00 sit
- 10 urni program plavanja v okviru programa plavanja v okviru programa Zlati sonček, za populacijo otrok rojenih leta 1995 - 957.498,00 sit
- kritje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih - 1.025.838,00 sit
- interesna vadba otrok - 195.533,00 sit• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - za strokovni kader - 3.773.500,00 sit
- za objekt, na osnovi realiziranih stroškov 3.773.500,00 sit
- za materialne stroške programov - 1.400.000,00 sit • Kakovostni šport - 1.330.000,00 sit• Športna rekreacija - 1.160.000,00 sit• Posebni programi - 839.126,00 sit• Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov v športu - izobraževanje za potrebe društev - 263.000,00 sit
- usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence - 426.000,00 sit
- posebni programi izobraževanja Fakultete za šport in Športnih gimnazij - 52.000,00 sit• Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga - programi izobraževanj za trenerje - 470.000,00 sit• Športne prireditve - 871.569,00 sit• Udeležba na mednarodnih športnih prireditvah - 500.000,00 sit• Delovanje društev in občinske športne zveze - 9.833.114,00 sit.3. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije za javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2005 v občini Gornja Radgona. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

4.Kraj in rok prijave:
Občina Gornja Radgona
Občinska uprava Partizanska 13, Gornja RadgonaVloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z navedbo " Prijava na Razpis za šport 2005" in naslovom vlagatelja. Vloge, ki bodo oddane osebno morajo biti v vložišču Občine Gornja Radgona oddane do 14.1.2005 do 12.00 ure. Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti oddane s poštnim žigom 13.1.2005. Vloge prejete po datumu zaključka razpisa, se vrnejo predlagateljem.5. Datum odpiranja vlog: 17.01.2005

6. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

7. Razpisna dokumentacija se dvigne v vložišču občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona soba številka 20 pri ga. Mariji Holer vsak delavnik v času uradnih ur. Dostopna je tudi na spletni strani občine: http://www.gor-radgona.si.