23. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 12. 2005

datum: 05.12.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-OS/23-Ž
Datum: 30. 11. 2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M23. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 15. decembra 2005, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta in zapisnika 22. seje občinskega sveta
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta (PDF)
Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta (PDF)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta5. Potrditev mandata članici občinskega sveta – obrazložitev Branko BORKO, predsednik občinske volilne komisije
Potrditev mandata članici občinskega sveta (PDF)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Bernarda HARI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (prva obravnava) (PDF)

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Bernarda HARI
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava) (PDF)

8. Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer) (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
Odlok o LN za del območja IC Gornja Radgona (Hofer) (prva obravnava) (PDF)

9. Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja REMSKO
Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja (skrajšani postopek) (PDF)

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja REMSKO
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij ... (PDF)

11. Pravilnik o merilih za financiranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vlado MAUKO
Pravilnik o merilih za financiranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (PDF)

12. Energetska zasnova Občine Gornja Radgona – obrazložitev Igor PIVEC
Energetska zasnova Občine Gornja Radgona (PDF)

13. Razvojni program na področju športa v občini Gornja Radgona za obdobje 2006–2013 – obrazložitev Vlado MAUKO
Razvojni program na področju športa v občini Gornja Radgona za obdobje 2006–2013 (PDF)

14. Program športa za leto 2006 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vlado MAUKO
Program športa za leto 2006 v občini Gornja Radgona (PDF)

15. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Darinka BODANEC
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ v občini Gornja Radgona za leto 2006 (PDF)

16. Sklep o imenovanju člana nadzornega odbora – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17. Seznanitev s prometno študijo mesta Gornja Radgona – obrazložitev predstavnik podjetja APPIA d.o.o.

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.