10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 10.12.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/10-Ž
Datum: 6. 12. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – U PB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 20. decembra 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 9. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 5. točki 10. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 6. točki 10. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 7. točki 10. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 8. točki 10. redne seje OS (PDF)
9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 10. redne seje OS (PDF)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 10. točki 10. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 11. točki 10. redne seje OS (PDF)
12. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 12. točki 10. redne seje OS (PDF)
13. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in k.o. Gornja Radgona v last Občine Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 13. točki 10. redne seje OS (PDF)
14. Program športa za leto 2008 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 14. točki 10. redne seje OS (PDF)
15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006 – obrazložitev Ivica MOČNIK, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 10. redne seje OS (PDF)
16. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače – obrazložitev Ivica MOČNIK, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 16. točki 10. redne seje OS (PDF)
17. Razrešitev dveh članov sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona in imenovanje dveh nadomestnih članov – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

18. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

19. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

20. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONAAnton KAMPUŠ, l.r.