Sklepi 10. redne seje Občinskega sveta

datum: 05.12.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 9. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Potrditev mandata članici občinskega sveta – obrazložitev predsednik občinske volilne komisije
SKLEP:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Mileni Marovič, 
***********************************.

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – prva obravnava. Obravnava odloka o proračunu traja do vključno 30.11.2003.


7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – prva obravnava, ki traja do 30.11.2003.

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornja Radgona po skrajšanem postopku.

9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga obravnava)

10. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 – z načrtom razvojnih programov SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 z načrtom razvojnih programov v prvi obravnavi, ki traja do 31.12.2003.

11. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča
SKLEP:
1. Zamenjajo se naslednje nepremičnine last Občine Gornja Radgona: parc. št. 509/7, pašnik 3 v izmeri 218 m2, parc. št. 510/3, njiva 3 v izmeri 1858 m2, parc. št. 510/4, travnik 4 v izmeri 1779 m2 in parc. št. 510/5 gozd 3 v izmeri 2830 m3, vse pripisane k zk. vl. št. 19 k.o. Mele ter parc. št. 526/1 travnik 3 v izmeri 2187 m2 pripisani k zk. vl. št. 3 k.o. Mele z naslednjimi nepremičninami last ARCONT–a, Proizvodnja bivalnih enot, d.d., Ljutomerska 28, 9250 Gornja Radgona: parc. št. 883/1, zelenica v izmeri 106 m2, parc. št. 883/2, zelenica v izmeri 109 m2, parc. št. 1163/2, travnik 3 v izmeri 186 m2, in parc št. 1165/2, travnik 2 v izmeri 1152 m2, vse pripisane zk vl. št. 361 k.o. Gornja Radgona ter parc št. 952 pot v izmeri 104 m2, parc. št. 954, zelenica v izmeri 210 m2, parc. št. 956, travnik 2 v izmeri 523 m2, parc. št. 957, njiva 1 v izmeri 1645 m2, parc. št. 963, travnik 3 v izmeri 668 m2, parc. št. 964, pot v izmeri 54 m2, parc. št. 976/1 zelenica v izmeri 724 m2 in parc. št. 976/5 dvorišče v izmeri 102 m2, vse pripisane k. vl. št. 361 k.o. Gornja Radgona ter parc. št. 467/4, travnik 3 v izmeri 990 m2 pripisani k vl. št. 251 k.o. Mele.
2. Vrednost zemljišč iz 1. točke tega sklepa je ocenila sodna cenilka Majda Frangež, Radenci in znaša za zemljišča last občine Gornja Radgona 17.243.694,70 SIT, za zemljišča last ARCONTA pa 18.377.307,00 SIT.
3. Davek plača vsaka stranka za nepremičnine, ki jih da v zamenjavo.
4. Druge stroške v zvezi z zamenjavo zemljišč nosi Občina Gornja Radgona.


12. Predlog sklepa o znižanju izhodiščnih cen za prodajo občinskega stvarnega premoženja
SKLEP:
Izhodiščne cene za prodajo občinskega stvarnega premoženja, določene v programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in v spremembah in dopolnitvah programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 se znižajo za 25 % ter se izvede ponovni javni razpis z znižanimi izhodiščnimi cenami in sicer za naslednje objekte:
1. Poslovni prostori (trgovina in bife) v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 107,33 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 7.599.365,05 SIT (znižana cena je 5.699.523,78 SIT).
2. Stanovanje v I. etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 46,90 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 3.165.738,15 SIT (znižana cena je 2.374.303,61 SIT).
3. Stanovanje v I.etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 53,05 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 3.616.293,50 SIT (znižana cena je 2.712.220,12 SIT).
4. Večstanovanjski objekt Apače 122 v Apačah (stara šola) v izmeri 1092 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17, vse k.o. Apače, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 18.371.180,30 SIT (znižana cena je 13.778.385,22 SIT).
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Lutvercih (pri Goričkem) v izmeri 6160 m2, parc. št. 1/2, 207 in 209/2, vse k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.255.143,30 SIT (znižana cena je 2.441.357,47 SIT).
6. Večstanovanjski objekt Apaška 11 v Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izmeri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 2229 m2, parc. št. 458/2 in 458/1, obe k.o. Hercegovščak, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 18.274.235,90 SIT (znižana cena je 13.705.676,92 SIT).
7. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 21,23 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.231.085,25 SIT (znižana cena je 11.423.313,93 SIT).
8. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 25 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.231.085,25 SIT (znižana cena je 11.423.313,93 SIT).
9. Poslovna stavba Cankarjeva 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 3606 m2, parc št. 27/9 in 21, obe k.o. Police, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 23.926.427,00 SIT (znižana cena je 17.944.820,25 SIT).
10. Zemljišče na Mariborski cesti v Gor. Radgoni (pri Mullerju) v izmeri 806 m2, parc. št. 972/1 k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.491.431,90 SIT (znižana cena je 2.618.573,92 SIT).
Zaradi vložene tožbe AMD Gornja Radgona v zadevi lastninjenja Športno rekreacijskega centra Trate je na parc. št. 972/1, ki je v istem vložku to je št. 443 k.o.Gornja Radgona v katerem so tudi parcele športnega centra, vknjižena plomba. Izvedba kupoprodajne pogodbe bo možna šele po izbrisu plombe s strani Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni.
11. Zemljišče s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem v Ivanjševskem Vrhu v skupni izmeri 4971 m2, parc. št. 1078/1, 1078/2 in 1078/3, vse k.o. Ivanjševci, komunalno neopremljeno, za izhodiščno ceno 2.302.539,00 SIT (znižana cena je 1.726.904,25 SIT).
Urejenega dovoza in dostopa do navedenih zemljišč ni, obstaja pa možnost izvedbe priključka na gozdno pot, ki je utrjena.
12. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.591.490,65 SIT (znižana cena je 1.193.617,98 SIT).
Zemljišče bo na razpolago izbranemu kupcu po 31.01.2004, ker je do tega datuma oddano v najem.


13. Predlog za imenovanje članic in članov Odbora za mednarodno sodelovanje
SKLEP:
Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
- Norma BALE, 
*********************************** 
- Zvonimir KLEMENČIČ, 
*********************************** 
- Vinko ROUS, 
***********************************
- Anton TROPENAUER, 
*********************************** 
- Milko KRAJNC, 
***********************************
- Milan KURBUS, 
***********************************
- Milan NEKREP, 
***********************************
Naloge odbora so opredeljene v 66. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

14. Informacija o revizijskem poročilu Računskega sodišča o poslovanju Občine Gornja Radgona v letu 2002

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama