13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27.05.2004

datum: 19.05.2004

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2004-Ž
Datum: 14.05.2004


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M13. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. maja 2004, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF)) 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva obravnava – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 5. točka (PDF)) 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate – skrajšani postopek – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 6. točka (PDF)) 7. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča s komunalno ureditvijo – obrazložitev Janja BRUMEN

9. Poslovno poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona(GRADIVO 9. točka (PDF)) 10. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003 – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 10. točka (PDF)) 11. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK(GRADIVO 11. točka (PDF)) 12. Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ(GRADIVO 12. točka (PDF)) 13. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vinko ROUS

14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

15. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.