Sklepi 25. redne seje Občinskega sveta

datum: 06.11.2002

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 24. redne in 7. izredne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002 (prva in druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o podelitvi naziva častni občan občine Gornja Radgona v letu 2002, s katerim se naziv častnega občana občine Gornja Radgona podeljuje Majdi Bicskey-Benko iz Gornje Radgone (prva in druga obravnava)


6. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o podelitvi občinskih priznanj za leto 2002
SKLEP:
- Nagrada akademika dr.Antona Trstenjaka za leto 2002 se podeli dr. Ivanu Rihtariču
- Zlati grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Gornje Radgone
- Srebrni grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli gospodu Slavku Lončariču
- Bronasti grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli podjetju REFLEX d.o.o.
- Listina občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli Stanislavu Sakoviču


7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Velclov vrt - druga obravnava.


8. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.


9. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne dejavnosti
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne dejavnosti.


10. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 – 2002
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 – 2002.


11. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "Vodovarstveni rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "Vodovarstveni rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002.


12. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona k cenam plakatiranja
SKLEP:
1.Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k cenam plakatiranja, ki jih je predlagalo Urejanje okolja IVAN VRBNJAK s.p.,***********************************, dne 29.8.2002.
2.Cene se uporabljajo od dneva podaje soglasja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.


13. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o dodatni dimnikarski storitvi
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona ne daje soglasja za ceno storitve Pregled naprav za shranjevanje goriv v višini 1.600,00 SIT, ki jo je predlagalo Čisto okolje KDN Dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o. Lackova 11/a, Gornja Radgona.


14. Predlog pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona in g. Rudolfom Štelcerjem
SKLEP:
1. Rudolf Štelcer, 
*********************************** in Občina Gornja Radgona skleneta pobot medsebojnih terjatev, to je odškodnine iz naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine, ter najemnine, stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov.
2. Rudolf Štelcer je Občini Gornja Radgona dolžan plačati razliko med odškodnino iz naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine, nastale zaradi investicijskih vlaganj (405.107.68 DEM) in obračunano najemnino za stanovanja in poslovne prostore na Kerenčičevi 5 v Gornji Radgoni (421.395,08 DEM), zmanjšano za stroške upravljanja in vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov (69.382,30 DEM) v višini 53.094,90 DEM oz. 27.147,00 EUR v 10 letih oz. 120 mesecih.

15. Odprodaja dela nepremičnine, parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona
SKLEP:
1. Odproda se del nepremičnin parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona v izmeri 355 m2, kupcu BORAK d.o.o., Panonska 1, Gornja Radgona, za znesek 1.927.760,50 SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.

16. Sklep o imenovanju komisije za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona
SKLEP:
1. Ustanovi se komisija za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona v sestavi:
• Danilo TIRŠ, predsednik odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, namestnik predsednika;
• Dušan ZAGORC, predsednik statutarno pravne komisije, član;
• Tone ROVŠNIK, predsednik odbora za področje družbene dejavnosti, član;
• Tone TROPENAUER, predsednik odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, član;
• Peter FRIDAU; predsednik odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, član;
• Branko KOCBEK, član občinskega sveta, član;
• zunanji član, ekspert, ki ga na predlog občinske uprave imenuje sama komisija za podelitev koncesije, član;
• Jožica KOVAČ ŠTEFUR, občinska uprava, član;
• Dragan KUJUNDŽIČ, predsednik komisije.
2. Komisija iz 1. točke tega sklepa ima naslednje pristojnosti:
• opravi odpiranje ponudb, ki so prispele na javni razpis za podelitev koncesije;
• imenuje eksperta - zunanjega člana komisije, ki bo zadolžen, da oceni ustreznost in skladnost idejne zasnove čistilne naprave z zahtevami iz razpisa;
• pregleda in oceni ponudbe po merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika;
• predlaga izbiro najugodnejšega ponudnika ali sprejme sklep o ponovnem razpisu;
• preveri eventuelno možnost predčasnega odkupa koncesije.
• opravlja druge naloge, ki so potrebne za izbiro najbolj primernega ponudnika, kot tudi druge naloge, ki se v postopku ugotovijo, da jih je potrebno rešiti;

17. Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja proračunskega porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja proračunskega porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona.

18. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Branka Kluna za ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.

19. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (skrajšani postopek)

20. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta