Sklep 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 7. 2007

datum: 13.08.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejet sklep na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 7. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Mnenje občinskega sveta o predlogu območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži, ki ga je posredovala Vlada RSSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k predlogu imena "Pomurska pokrajina", ki obsega območje občin:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej, s sedežem v Murski Soboti, pod naslednjimi pogoji:
- da se Republika Slovenija regionalizira na največ šest pokrajin, med katerimi je tudi Pomurska pokrajina,
- da v Občini Gornja Radgona organizacija in delovanje državne uprave in državnih javnih služb ostane nespremenjena.
- Do začetka delovanja pokrajine Pomurje naj Vlada Republike Slovenije zagotovi dodatna finančna sredstva za razvojno regijo Pomurje, s katerimi se bo zagotovilo, da se nova pokrajina Pomurje z začetkom delovanja razvojno približa povprečnemu razvoju Republike Slovenije.