2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 7. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 20.07.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKI SVET Številka: 013-4/2006-OS/2-IS-Ž Datum: 19. 7. 2007

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),

S K L I C U J E M2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. julija 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 3. Mnenje občinskega sveta o predlogu območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži, ki ga je posredovala Vlada RS – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan Predlogi zakonov (Zakon o pokrajinah, Zakon o volitvah v pokrajinah, Zakon o financiranju pokrajin) ter ostala gradiva so objavljeni na spletni strani:http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/pokrajine/ustanavljanje_pokrajin/ ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA Anton KAMPUŠ, l.r.