6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 30. 5. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 24.05.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/6-Ž
Datum: 18. 5. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 30. maja 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 6. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 5. točki 6. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 6. točki 6. redne seje OS - 1. DEL (PDF)
GRADIVO k 6. točki 6. redne seje OS - 2. DEL (PDF)
7. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 7. točki 6. redne seje OS (PDF)
8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševaje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 8. točki 6. redne seje OS (PDF)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 9. točki 6. redne seje OS (PDF)
10. Konsolidirana premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2006 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 10. točki 6. redne seje OS (PDF)
11. Program športa za leto 2007 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 11. točki 6. redne seje OS (PDF)
12. Poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2006 – obrazložitev Igor PIVEC in Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 12. točki 6. redne seje OS - 1. DEL (PDF)
GRADIVO k 12. točki 6. redne seje OS - 2. DEL (PDF)
13. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 – obrazložitev Igor PIVEC in Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 13. točki 6. redne seje OS (PDF)
14. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.