Sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 3. 2007

datum: 04.04.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 29. 3. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 22. 2. 2007.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (druga obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – druga obravnava.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (druga obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – druga obravnava.7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora "medobčinski inšpektorat" (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora “Medobčinski inšpektorat” – prva obravnava, z vsemi podanimi pripombami. Obravnava o predlogu odloka traja 30 dni.8. Pravilnik za sofinanciranje promocijskih prireditev iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik za sofinanciranje promocijskih prireditev iz proračuna Občine Gornja Radgona – prva obravnava.
2. Pravilnik je v obravnavi do 15. 4. 2007.
9. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Gornja Radgona – prva obravnava.
2. Pravilnik je v obravnavi do 15. 4. 2007.
10. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranja stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Gornja Radgona – prva obravnava.
2. Pravilnik je v obravnavi do 15. 4. 2007.
11. Pravilnik za sofinanciranje posebnih skupin iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik za sofinanciranje posebnih skupin iz proračuna Občine Gornja Radgona – prva obravnava, z vsemi podanimi pripombami.
2. Pravilnik je v obravnavi do 15. 4. 2007.
12. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona in Občine Apače (od 01.04.2007 dalje)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine Gornja Radgona in občine Apače v obdobju april – junij 2007.13. Soglasje k podpisu Dogovora o delitvi izdatkov (stroškov) v breme proračuna posamezne občineSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša, da župan občine podpiše predlagani Dogovor o delitvi izdatkov (stroškov) v breme proračuna posamezne občine od 1. januarja do prehoda na samostojno financiranje.14. Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2006SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2006 na znanje.15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama