Sklepi 2. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 21. 12. 2006

datum: 29.12.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 2. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 21. 12. 2006, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 11. 2006.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Potrditev mandata članu občinskega sveta
SKLEP:
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Slavku Lončariču, r**. *************, 
************************.

6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2007 znaša 0,39 SIT, preračunano v EUR-e 0,001627.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
7. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:
- Avguština ŠPANBAUER, 
************************ 
- Dana SUKIČ, 
************************ 
- Leonida HOFMAN, 
************************ 
- Marjan GOLOB, 
************************ 
- Ivica MOČNIK, 
************************ 
2. Predsednika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona izvoli nadzorni odbor izmed imenovanih članov na prvi seji.
3. Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.

8. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
SKLEP:
1. Za člane odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
- Marjan ŽULA, 
************************ 
- Marta NJIVAR, 
************************ 
- Miran DOKL, 
************************
- Mitja FICKO, 
************************
- Ludvik ROŠKAR, 
************************
- Dušan ZAGORC, 
************************
- Nataša LORBER, 
************************
2. Za člane odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
- Zlatko ERLIH, 
************************
- Nataša LORBER, 
************************
- Slavko LONČARIČ, 
************************
- Boris MAZOVEC, 
************************
- Ivanka HIBLER, 
************************
- Branko KOCBEK, 
************************
- Maksimiljan VAJS, 
************************
3. Za člane odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
- Dragica ČERNE, 
************************
- Marjan ŽULA, 
************************
- Miran DOKL, 
************************
- Dani MAROVIČ, 
************************
- Mihael BREZNIK, 
************************
- Milan NEKREP, 
************************
- Vesna FLISAR, 
************************
4. Za člane odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
- Branko KOCBEK, 
************************
- Zlatko MULEC, 
************************
- Majda FERENC, 
************************
- Milan KRIŽAN, 
************************
- Mirko ROŽMAN, 
************************
- Milan KLEMENČIČ st., 
************************
- Miran DOKL, 
************************
5. Za člane odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo se imenujejo:
- Mitja FICKO, 
************************
- Zvonko GREDAR, 
************************
- Vinko ROUS, 
************************
- Slavko LONČARIČ, 
************************
- Feliks PETEK, 
************************
- Stanko SAKOVIČ, 
************************
- Franc MAJCEN, 
************************
6. Za člane statutarno pravne komisije se imenujejo:
- Andrej HUSAR, 
************************
- Feliks PETEK, 
************************
- Mirko FERENC, 
************************
- Janko KRALJ, 
************************
- Srečko ŽIŽEK, 
************************
7. Za člane komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
- Zvonko GREDAR, 
************************
- Slavko LONČARIČ, 
************************
- Dragica ČERNE, 
************************
- Andrej DIMEC, 
************************
- Alenka FERENC, 
************************
8. Za člane odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
- Norma BALE, 
************************
- Daniel ZORKO, 
************************
- Dragica ČERNE, 
************************
- Milan NEKREP, 
************************
- Zlatko MULEC, 
************************
- Branko KOCBEK, 
************************
- Jožef MAKOVEC, 
************************
9. Za člane komisije za prireditve se imenujejo:
- Franek RADOLIČ, 
************************
- Norma BALE, 
************************
- Roman MARIČ, 
************************
- David ROŠKAR, 
************************ 
- Inge IVANEK, 
************************
- Darja STERNIŠA KOROŠEC, 
************************
- Karel KOROŠEC, 
************************

 9. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP:
1. Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
- Janko KRALJ, 
************************
- Stanko SAKOVIČ, 
************************
- Miroslav NJIVAR, 
************************
- Jože TOMAŽIČ, 
************************
- Marko BRATUŠA, 
************************
- Mitja FICKO, 
************************
- Ivan IVANEK, 
************************
2. Naloge sveta so:
- na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
- občinskemu svetu predlaga v sprejem program za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
- skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
- druge naloge opredeljene z Zakonom o varnosti cestnega prometa.
3. Svet šteje sedem članic in članov. Mandatna doba sveta je štiri leta.


10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama