OBČINA APAČE: 2. seja Občinskega sveta Občine Apače, dne 15. 12. 2006

datum: 11.12.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA APAČE
OBČINSKI SVET

Številka: 013-5/2006-OS/2-Ž
Datum: 7. 12. 2006Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)S K L I C U J E M2. sejo Občinskega sveta Občine Apače, ki bo v petek, 15. decembra 2006, ob 17.00 uri, v Osnovni šoli Apače – modra dvorana.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 2. seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Potrditev mandata članu občinskega sveta – obrazložitev Srečko HVALEC, predsednik mandatne komisije
GRADIVO k 4. točki 2. seje OS (PDF)
5. Predlog statutarnega sklepa – obrazložitev župan
GRADIVO k 5. točki 2. seje OS (PDF)
6. Predlog začasnega poslovnika Občinskega sveta Občine Apače – obrazložitev župan
GRADIVO k 6. točki 2. seje OS (PDF)
7. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Apače za leto 2007 – obrazložitev Darinka BODANEC
GRADIVO k 7. točki 2. seje OS (PDF)


ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Darko ANŽELJ, l.r.