Sklepi 23. redne seje Občinskega sveta

datum: 06.11.2002

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 22. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

6. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2001
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona po stanju na dan 31.12.2001.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona - skrajšani postopek.

8. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se strinja, da se izvede dvofazna obravnava Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona.

9. Soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2001
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša z Zaključnim računom Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2001.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,898.245,39 SIT uporabi Zavod za turizem v letu 2002 za izvajanje svojih dejavnosti

10. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda VVZ Manko Golar iz Gornje Radgone v letu 2001
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem VVZ Manko Golar Gornja Radgona v letu 2001.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona zadolžuje Občinsko upravo, da v skladu z Odlokom o proračunu opravi pregled poslovanja v VVZ Manko Golar Gornja Radgona za prvo polletje 2002 ter ugotovi možnosti pokritja izgube iz lastnih sredstev zavoda.

11. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza iz Gornje Radgone v letu 2001
SKLEP:
1. Občinski svet občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2001 zaključil z negativnim rezultatom v višini 7,500.000,00 SIT.
2. V skladu z 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona morajo ustanoviteljice zagotavljati letno sredstva za izvajanje knjižničarske dejavnosti in kritje ne programskih stalnih stroškov v razmerju ustanovitvenih deležev. Ker je Občina Gornja Radgona zagotovila sredstva v danem razmerju ustanovitvenih deležev ji ni potrebno pokrivati primanjkljaja, ampak ga morata pokriti ostali dve soustanoviteljici, kateri nista izpolnile svoje obveznosti v danem soustanovitvenem deležu.

12. Analiza finančnega poslovanja posrednih porabnikov proračuna v letu 2001, na podlagi zaključnih računov za leto 2001
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona se je seznanil z poslovanjem posrednih uporabnikov:
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Apače,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Stogovci,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Negova,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- Javno zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- Center za socialno delo Gornja Radgona,
kateri so finančno poslovanje za leto 2001 zaključili pozitivno.

13. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2001
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2001 na znanje.

14. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona v letu 2001
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2001 na znanje.

15. Poslovno poročilo Ustanove dr.Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2001
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poslovnim poročilom Ustanove dr.Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2001.

16. Poročilo o realizaciji pobud članic in članov občinskega sveta iz leta 2001
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji pobud članic in članov občinskega sveta iz leta 2001.

17. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Dušana Zagorca za ravnatelja OŠ Gornja Radgona.

18. Odkup nepremičnine za potrebe vodovodnega črpališča k.o. Police
SKLEP:
1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 32/22 k.o. Police, dvorišče v izmeri 29 m2, last Vogrinec Mirka, 
***********************************, za znesek 99.526,90 SIT in nepremičnina parc. št. 41/3 k.o. Police, pašnik 3 v izmeri 22 m2, last Vogrinec Mirka in Irene, ***********************************, za znesek 76.668,50 SIT.
2. Davki in drugi stroški, ki nastanejo v zvezi z odkupom zemljišča bremenijo Občino Gornja Radgona kot kupca.

19. Odkup nepremičnine parc. št. 842/4 k.o. Spodnja Ščavnica
SKLEP:
1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 842/4 k.o. Spodnja Ščavnica, travnik, v izmeri 496 m2, od prodajalke Antonije Kociper, 
***********************************, za znesek 57.536,00 SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.
3. Sredstva za nakup in ostale stroške so predvidena iz preostanka proračunskih sredstev na postavki 04.68., konto 420600 (nakup zemljišča Kunej, Zemljič).

20. Mnenje k imenovanju ravnatelja oz. ravnateljice Osnovne šole Negova
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona podpira kandidaturo in daje pozitivno mnenje k imenovanju Karoline Starovasnik za ravnateljico Osnovne šole Negova.

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta