Sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 25.08.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 24. 8. 2006, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 27. seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 27. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 13. 7. 2006.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek)
SKLEP:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – skrajšani postopek z vsemi prilogami.
2. Občinski svet sprejema dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2006.

6. Sklep o izvensodni poravnavi med AMD Gornja Radgona in Občino Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona sklene izvensodno poravnavo z Avto moto društvom Gornja Radgona, s katero se stranki dogovorita, da Občina Gornja Radgona izplača Avto moto društvu Gornja Radgona odškodnino za dosedanja vlaganja v zemljišča in objekte na Športno rekreacijskem centru Gornja Radgona v višini 25.000.000,00 SIT. Sredstva se zagotovijo v rebalansu proračuna za leto 2006 in sicer z odprodajo občinskega stvarnega premoženja in iz najemnine za ŠRC Trate po najemni pogodbi.
2. Občina Gornja Radgona bo znesek iz 1. točke tega sklepa izplačala Avto moto društvu Gornja Radgona v roku 90 dni od sprejema tega sklepa. Izvensodna poravnava je priloga tega sklepa.
3. Avto moto društvo Gornja Radgona se zavezuje, da po sprejemu sklepa o izvensodni poravnavi v roku 8 dni umakne tožbo in se odpove tožbenemu zahtevku v pravdni zadevi Opr. št. P 350/99 in predlaga izbris zaznambe spora v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni.
4. Vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške.


7. Odlok o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni – skrajšani postopek.


8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate" - skrajšani postopek.

10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2006
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2006.

11. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2006
SKLEP:
- Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli gospe CILKI DIMEC-ŽERDIN
- Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2006 se podeli gospodu VLADU ROJKU
- Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2006 se podeli gospodu ANTONU MERČNIKU
- Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2006 se podeli gospe MARICI SIRNIK

12. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP
I. V sklepu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona št. 64000-02/2005-103, z dne 30.06.2005, objavljenega v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona lokalni časopis Prepih št. 12, o določitvi ekonomske cene, se prva alinea prve točke spremeni tako, da glasi:
Ekonomska cena za I. starostno obdobje znaša 106.855,00 sit.
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje je cena v višini 92.029,00 sit. Razliko v višini 14.826,00 sit do polne ekonomske cene za I. starostno obdobje, ki znaša 106.855,00 sit krije občinski proračun. Vse ostale točke sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 30.06.2005 ostajajo nespremenjene.
II. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2006.


13. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
SKLEP:
1.
V Sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 26/2003) se v 1. točki sklepa razrešijo:
- pod zap. št. 3 Jože Zlatnik, 
************************** – član komisije;
- pod zap. št. 4 Jože Lebar, 
************************** – namestnik člana;
- pod zap. št. 5 Janko Kralj, 
************************** – član komisije;
- pod zap. št. 6 Viktorija Sluga, 
************************** – namestnica člana;
- pod zap. št. 8 Srečko Hvalec, 
************************** – namestnik člana.
2.V 1. točki sklepa se pod zap. št. 3 imenuje Bojan ERLIH, 
**************************, kot član komisije.
V 1. točki sklepa se pod zap. št. 4 imenuje Jožica RAVNIKAR, 
**************************, kot namestnica člana.
V 1. točki sklepa se pod zap. št. 5 imenuje Majda FERENC, 
**************************, kot članica komisije.
V 1. točki sklepa se pod zap. št. 6 imenuje Katarina KOCBEK, 
**************************, kot namestnica članice.
V 1. točki sklepa se pod zap. št. 8 imenuje Natali ROŠKAR, 
**************************, kot namestnica članice.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Gornja Radgona in se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

14. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ Apače za leto 2005
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ Apače za leto 2005.

15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2005
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2005.

16. Informacija o izvedbi programov športa v občini Gornja Radgona za leto 2005
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Informacijo o izvedbi programov športa v občini Gornja Radgona za leto 2005 na znanje.

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama