Skupna 11. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbora za kmetijstvo in turizem (27.07.2004)

datum: 22.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 10. skupne seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbora za kmetijstvo in turizem z dne 25.05.2004
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – skrajšani postopek
5. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Pomurja – prva obravnava
6. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Prlekije in Slovenskih goric – prva obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2004
9. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od januarja – junija 2004
10. Razno
Predsednik Odbora za gospodarstvo,
obrt in podjetništvo:

Milan KURBUS,l.r. Predsednik
Odbora za kmetijstvo in turizem:

Branko KOCBEK,l.r.