Sklep o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana in občinskega sveta v Občini Apače (sprejet s strani Občinske volilne komisije Občine Apače, dne 22.08.2006)

datum: 28.08.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINSKA
VOLILNA KOMISIJA
OBČINE APAČE


Številka: 041-3/2006-03/DB
Datum: 22.08.2006


Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinska volilna komisija Občine Apače na seji, dne 21.08.2006 sprejelaS K L E Po določitvi volišč in območij volišč za volitve župana in občinskega sveta v Občini ApačeZa volitve župana in članov občinskega sveta, in morebitnega drugega kroga za volitve župana v Občini Apače, ki bodo dne 22.10.2006, se določijo naslednja volišča: VOLIŠČE ŠT. 1 PODGORJE – Gasilski domza območje vasi:
1. Podgorje
2. Vratja vas
3. Vratji Vrh
4. Novi Vrh
5. Zgornje Konjišče
6. PogledVOLIŠČE ŠT. 2 STOGOVCI – Osnovna šolaza območje vasi:
1. Stogovci
2. Spodnje Konjišče
3. Drobtinci
4. Grabe
5. Žiberci
6. JanhovaVOLIŠČE ŠT. 3 ŽEPOVCI – Vaški domza območje vasi:
1. Žepovci
2. Mahovci
3. ČrnciVOLIŠČE ŠT. 4 APAČE – Gasilski domza območje vasi:
1. Apače
2. Nasova
3. Lešane
4. SegovciVOLIŠČE ŠT. 5 LUTVERCI – Gasilski domza območje vasi:
1. Lutverci
2. Plitvica


Za predčasno glasovanje pod šifro volišča 901 se določi prostor sejne sobe Krajevne skupnosti Apače, Apače 42/b.

Posebno volišče za invalide pod šifro volišča 950 se določi v Gasilskem domu Apače.Obrazložitev: Občinska volilna komisija Občine Apače je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006-uradno prečiščeno besedilo; ZLV-UPB2 in 70/2006 - odločba US), na svoji 1. seji, dne 21.8.2006 določila volišča in območja volišč, kot je to navedeno v izreku tega sklepa.

Volišča in območja volišč so določena predvsem na podlagi dosedanjih volišč, izvajanih na prejšnjih volitvah.

Določi se tudi posebno volišče v skladu z 79. a členom Zakona o volitvah v državni zbor, ki je namenjeno za invalide.

Pravni pouk: Zoper ta sklep je dovoljeno vložiti ugovor v roku 15 dni od nabitja na oglasno desko občine
pri organu, ki je ta sklep izdal. O ugovoru zoper sklep o določitvi volišč je pristojna odločati Občinska volilna komisija Občine Apače.


Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Apače
Mira Pižmoht, l.r.