27. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 13. 7. 2006

datum: 10.07.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-1/2006-OS/27-Ž
Datum: 03.07. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M27. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 13. julija 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 27. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave in Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije
GRADIVO k 5. točki 27. redne seje OS (PDF)
6. Statut Občine Gornja Radgona – uradno prečiščeno besedilo – obrazložitev Darinka BODANEC
GRADIVO k 6. točki 27. redne seje OS (PDF)
7. Soglasje za dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki – obrazložitev Igor PIVEC in Mojca LETNIK – Letnik Saubermacher d.o.o.
GRADIVO k 7. točki 27. redne seje OS (PDF)
8. Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006 – obrazložitev Darinka BODANEC
GRADIVO k 8. točki 27. redne seje OS (PDF)
9. Predlog za razpis referenduma o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona podan s strani Gredar Zvonka, člana občinskega sveta – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 9. točki 27. redne seje OS (PDF)
10. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 10. točki 27. redne seje OS (PDF)
11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.