Sklepi 4. seje Občinskega sveta

datum: 02.04.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 3. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 – prva obravnava. Obravnava odloka o proračunu traja do vključno 27.03.2003.
2. Občinski svet sprejema plan dela režijskega obrata za leto 2003 v prvi obravnavi.
3. Občinski svet sprejema plan vzdrževanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2003 v prvi obravnavi.
4. Občinski svet sprejema spremembe in dopolnitve programa prodaje stvarnega premoženja Občine Gornja Radgona, sprejetega v letu 2002 v predvideni vrednosti 34,7 mio SIT.


6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.


7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.


8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona.


9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona.


10. Sklep o določitvi cene storitve Osebne pomoči
SKLEP:
1. Cena storitve osebne pomoči se določi v višini 404.177,00 SIT mesečno.
2. Cena storitve velja od dneva sprejetja na občinskem svetu in se uporablja od 01.01.2003.


11. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
SKLEP:
1. Skupna cena storitve pomoč družini na domu znaša 2.850,00 SIT na uro:
- Subvencija občine za stroške vodenja znaša 302.141,00 SIT mesečno in se krije od 01.01.2003.
- Cena storitve Pomoč družini na domu se določi v višini 1.641,00 SIT na uro, od tega znašajo stroški dela 1.363,00 SIT, stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja pa 278,00 SIT, velja od dneva sprejetja na Občinskem svetu in se uporablja od 01.03.2003. 2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


12. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2003
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2003.


13. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2003.14. Program dela občinskega sveta in občinske uprave v letu 2003

14. Program dela občinskega sveta in občinske uprave v letu 2003
SKLEP:
Občinski svet sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave v letu 2003 s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.


15. Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije Gornja Radgona
SKLEP:
1. V občinsko volilno komisijo Gornja Radgona se imenujejo:
- Branko BORKO, ************************** - predsednik komisije
- Danica DVANAJŠČEK, 
************************** - namestnica predsednika komisije
- Jože ZLATNIK, 
************************** - član komisije
- Jože LEBAR, 
************************** - namestnik člana
- Janko KRALJ, 
************************** - član komisije
- Viktorija SLUGA, 
************************** - namestnica člana
- Tatjana PETEK, 
************************** - članica komisije
- Srečko HVALEC, 
************************** - namestnik člana.
2. Mandatna doba Občinske volilne komisije traja 4 leta.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.


16. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:
- Rado VINDIŠ, 
**************************
- Avguština ŠPANBAUER, 
**************************
- dr. Rudolf ŠTELCER, 
**************************
- Brigita KOČAR SENEKOVIČ, 
**************************
- Amalija NOVAK, 
**************************
2. Predsednika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona izvoli Nadzorni odbor izmed imenovanih članov na prvi seji.
3. Pristojnosti Nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.


17. Koledar prireditev v Občini Gornja Radgona v letu 2003
SKLEP:
Občinski svet sprejema Koledar prireditev v Občini Gornja Radgona v letu 2003 v predloženi vsebini.


18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama