Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Gornja Radgona

datum: 15.08.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Spodaj si lahko ogledate program priprave, ki je objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 22 z dne 15.08.2006. * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št.110/02, 8/03 - popravek), Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter 33. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list, RS št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 21/06) sprejema župan Občine Gornja RadgonaPROGRAM PRIPRAVE STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJAOBČINE GORNJA RADGONA1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija)
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave prostorske strategije postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidenih prostorskih ureditev, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter način zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

Glede na sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je priprava prostorske strategije Občine Gornja Radgona potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije in razvojnih potreb Občine Gornja Radgona ter pobud in predlogov pravnih in fizičnih oseb.

Pravno podlago za pripravo prostorske strategije predstavlja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št.110/02, 8/03 - popravek) v nadaljevanju ZureP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171.člena ZUreP-1 občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-2000 (Uradne objave, št. 5/86, 1/90, 16/91, in Uradni list RS, št. 7/95, 82/99) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91, in Uradni list RS, št. 7/95, 82/99 in srednjeročnega plana Občine gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gornja Radgona;( v nadaljnjem besedilu:prostorski plan občine Gornja Radgona), ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Veljavni prostorski plan Občine Gornja Radgona je treba nadomestiti z v ZureP-1 določeno prostorsko strategijo občine, ki bo opredelila prostorski razvoj Občine Gornja Radgona in usmeritve za urejanje prostora v Občini Gornja Radgona.

2. Predmet in programska izhodišča prostorske strategije z območjem njenega urejanja
Republika Slovenija je v skladu z določili ZUreP-1 sprejela Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Predmet občinske prostorske strategije je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na območju Občine Gornja Radgona in izhodišča za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni.

Programska izhodišča prostorske strategije so predvsem:
• upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije,
• skladen razvoj Občine Gornja Radgona po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in ekonomskimi razmerami,
• vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami,
• upoštevaje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora,
• usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
• povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občine s širšim regionalnim prostorom,
• spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost; zagotavljanje prebivalcem naselja in njihovega zaledja vsaj možnost za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje,
• zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.

Občina Gornja Radgona bo v kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju prometa, infrastrukture, vodooskrbe, čiščenja in ravnanja z odpadnimi vodami ter drugih skupnih projektov usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin.

Cilj prostorske strategije:
Zagotoviti pogoje za skladen razvoj občine oziroma naselij v skladu z načeli vzdržnega prostorskega razvoja z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije.

Pripravljalec Strategije prostorskega razvoja občine to je Občina Gornja Radgona bo o prostorski konferenci, javni obravnavi in razgrnitvi obvestila sosednje občine, ki mejijo na Občino Gornja Radgona:Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, Občino Radenci, Občino Lenart, Občino Šentilj, Občino Sveta Ana, Občino Benedikt in Občino Cerkvenjak.

Občina lahko vključi v postopek priprave zunanje sodelavce za naloge presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izdelovalec projekta.

3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije občine
Pripravljavec prostorske strategije je Občina Gornja Radgona, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec prostorske strategije, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in graditev; Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami; Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na nacionalni ravni; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije poda izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa; Langusova 5, 1535 Ljubljana;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega prometa; Langusova 5, 1535 Ljubljana;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa; Langusova 5, 1535 Ljubljana;
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest; Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana"
14. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
15. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
16. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja; Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor;
17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
18. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
19. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Vojkova cesta 61, Ljubljana;
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč; Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj dejavnosti gozdarstva, lovstva in ribištva; Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
22. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti; Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
23. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva; Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture; Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;
25. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo poda izhodišča za razvoj omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva; Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
26. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne; Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
27. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
28. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami; Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana;
29. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj; Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
30. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave; Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
31. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni; Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana;
32. Zavod za gozdove Slovenije, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena; Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
33. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor poda izhodišča za ohranjanje narave lokalnega pomena; Pobreška cesta 2a, 2000 Maribor;
34. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena za območje njene pristojnosti; Slomškov trg 6, 2000 Maribor;

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategij prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
OE Gornja Radgona, Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona
- Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
- Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
- Telemach d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota
- Komunala Radgona d.o.o., Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
- Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
- župan Občine Gornja Radgona, občinski svet, odbori občinskega sveta,
strokovne službe občinske uprave,
- druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
če se v postopku priprave strategije prostorskega razvoja ugotovi njihova relevantnost

4. Strokovne podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine
Nosilci urejanja prostora za posamezno področje razvoja oziroma varstva pripravijo strokovne podlage za pripravo strategije prostorskega razvoja občine (analiza razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru) samostojno ali pa skupaj s pripravljavcem prostorske strategije.

Strokovne podlage pripravljavca prostorske strategije so:
- Karta kategorizacije javnih cest M1:15000,
- Ortofoto posnetki,
- Digitalni katastrski načrt
- Energetska zasnova Občine Gornja Radgona
- Prometna študija mesta Gornja Radgona, APPIA d.o.o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- Institut za vodarstvo d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana
- Demografska analiza, Morfološka analiza naselij, Analiza pravnega stanja in trga zemljišč, Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč ter analiza zemljišč izven poselitvenih območij, Analiza pobud in predlogov občanov.
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/2004), do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju. Strokovne podlage pripravljavec zagotovi sam.
Pripravljavec smiselno uporabi že izdelane študije in raziskave, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Izdelajo in pridobijo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije prostorskega razvoja občine pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Način pridobitve geodetskih podlag:
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS.
Izdelane in pridobijo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične in krajinske zasnove), za katere se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine.

Posamezni nosilec prostora v skladu s tem programom priprave pripravljalcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora s katerimi razpolagajo so predvsem podatki in analize teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.

V postopku priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona je v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-49/2006MK, z dne 10.04.2006 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

5. Roki priprave prostorske strategije
Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
1. Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZureP-1. Občina Gornja Radgona izvede 1. prostorsko konferenco, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta.
Datum kraj in čas konference bo pripravljavec objavil v skladu z ZUureP-1 v sredstvih javnega obveščanja.
2. Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec prostorskega akta na podlagi 29. člena ZUreP-1 pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema vloge, posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo prostorske strategije. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje program priprave Strategije prostorskega razvoja občine.
3. Izdelava strokovnih podlag za Strategijo prostorskega razvoja občine.
Do izteka roka za pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora pripravljavec analizira, dopolni in uredi strokovne podlage.
4. Izdelava predloga Strategije prostorskega razvoja občine.
Na podlagi ugotovitev iz analiz, izdelovalec opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet obravnave SPRO in za njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Ob upoštevanju rezultatov opravljene analize in oblikovanih izhodišč izdelovalec pripravi predlog oziroma koncept Strategije prostorskega razvoja občine.
5. Druga prostorska konferenca
Predlog SPRO se obravnava na drugi prostorski konferenci skladno z 28. členom ZureP–1 najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
6. Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog Strategije prostorskega razvoja občine se javno razgrne na sedežu občine za najmanj 30 dni skladno z 31. členom ZureP–1. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
7. Izdelava dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja občine in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu Strategije prostorskega razvoja občine.
Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave. Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in razprave pripravi izdelovalec dopolnjen predlog Strategije prostorskega razvoja občine, h kateremu se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora skladno z 33. členom ZureP–1. Izdela se usklajeni predlog Strategije prostorskega razvoja občine.
8. Sprejem predloga SPRO
Župan posreduje dopolnjen predlog Strategije prostorskega razvoja občine v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme Strategijo prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona z odlokom.
Pred objavo odloka o Strategiji prostorskega razvoja občine mora pripravljavec sprejeti prostorski akt poslati ministru za okolje in prostor, ki s sklepom v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za okolje in prostor o potrditvi.
9. Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v Programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.6. Sredstva za izdelavo prostorske strategije
Finančna sredstva za pripravo prostorske strategije zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.

7. Določitev objave
Ta program priprave se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih in začne veljati z dnem objave.

Številka: 35003-07/2005
Datum: avgust 2006


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.