Sklepi 13. redne seje Občinskega sveta

datum: 07.06.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 12. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva obravnava
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva obravnava, s spremembo naziva odloka v "Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče". Obravnava o predlogu odloka traja do 29.06.2004.


6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate – skrajšani postopek
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Trate – skrajšani postopek s popravkom, da se 4. člen odloka nadomesti z novim členom, ki pravilno glasi: "9. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi: "Za umiritev prometa je pred križiščem Mladinske ulice s Kocljevo ulico predvidena ureditev obojestranskega ločilnega otoka."

7. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog razvojnega programa Občine Gornja Radgona za obdobje 2004 – 2008 s predloženo pisno dopolnitvijo.


8. Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča s komunalno ureditvijo
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona prijavlja na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve namero za izgradnjo doma za starejše občane kapacitete do 150 ležišč za potrebe celotne upravne enote Gornja Radgona oziroma za obseg, določen s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
2.Občina Gornja Radgona sprejema dokument identifikacije projekta Izgradnja doma za starejše v občini Gornja Radgona.
3. Občina Gornja Radgona bo za izgradnjo doma zagotovila, skladno s pozivom za soudeležbo:
• Zemljišče, določeno za gradnjo doma z zazidalnim načrtom Gornja Radgona – Trate, k.o. Gornja Radgona, parc. številka 173/1, obseg površine 27.365 m2 ocenjeno v višini 130.804.700,00 SIT;
• Komunalno urejeno zemljišče, ocenjeno v višini 54.970.000,00 SIT;
• Investicijsko dokumentacijo do ravni investicijskega programa;
• 10% ocenjene investicijske vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del v višini 137.362.955,00 SIT.
4. Občina Gornja Radgona bo v letu 2006 in 2007 zagotovila sredstva za soudeležbo.
Občina Gornja Radgona predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da vključi projekt Izgradnjo doma za starejše v občini Gornja Radgona v program oziroma državni proračun z začetkom gradnje v letu 2006.

9. Poslovno poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003 na znanje.

10. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem posrednih uporabnikov v letu 2003 in sicer:
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Apače
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona
- Javno zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona
- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
- Center za socialno delo Gornja Radgona

11. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2003 zaključil z negativnim rezultatom v višini 7.309 tisoč SIT.
2. Javnemu zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona se nalaga, da pripravi sanacijski načrt za pokrivanje izgube za leto 2002 in 2003 ter ga v roku 30 dni predloži županu Občine Gornja Radgona.

12. Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004.


13. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
SKLEP:
Za člane Sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona se imenujejo:
- Feliks PETEK, 
**************************
- Andrej RITLOP, 
**************************
- Jože KOVAČ, 
**************************

14. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
SKLEP:
Za člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenuje mag. Tatjana FULDER, 
**************************.

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama