Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta

datum: 10.06.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 5. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona – druga obravnava.


6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona (prva obravnava) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na lokalnih cestah občine Gornja Radgona, prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja do 01.09.2003.
7. Odlok o ustanovitvi podjetniško razvojne agencije PORA (prva obravnava) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona Prva obravnava, ki traja do 30.6.2003.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov v občini Gornja Radgona

10. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2002SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2002 na znanje.
11. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2002SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2002 na znanje.
12. Soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2002SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2002.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.050 tisoč SIT uporabi Zavod za turizem v letu 2003 za izvajanje dejavnosti in promocijsko gradivo.
13. Soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2003SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s Programom dela in finančnim načrtom Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2003.
14. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2002SKLEP:
1. Občinski svet občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2002 zaključil z negativnim rezultatom v višini 8.109 tisoč SIT.
2. V skladu z 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona morajo ustanoviteljice zagotavljati letno sredstva za izvajanje knjižničarske dejavnosti in kritje ne programskih stalnih stroškov v razmerju ustanovitvenih deležev.


15. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih porabnikov za leto 2002 SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem posrednih uporabnikov v letu 2002, in sicer:
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Apače,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
- Javno vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- Javno zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
- Center za socialno delo Gornja Radgona.
16. Predlog identifikacije investicijskega projekta za prenovo zgodovinskega objekta Špital za namen ureditev muzejske dejavnostiSKLEP:
1. Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema dokument identifikacije Investicijskega projekta za prenovo zgodovinskega objekta Špital za namen muzejske dejavnosti.
2. Program prenove se vključi v razvojni program občine Gornja Radgona.
17. Sklep o zamenjavi in odkupu zemljišča parc. Št. 714/9 z zemljiščem parc. Št. 714/8 obe k.o. ČrešnjevciSKLEP:
1. Zamenja se zemljišče parc. št. 714/9 k.o. Črešnjevci, travnik v izmeri 516,00 m2, pripisana pri vložni št. 228 k.o Črešnjevci, katere lastnik je Občina Gornja Radgona z delom zemljišča parc. št. 714/8 k.o. Črešnjevci, pot v izmeri 413,00 m2, pripisana pri vložni št. 120 k.o. Črešnjevci, katere lastnik je Zadravec Vincenc, Črešnjevci 79, Gornja Radgona. Zemljišče parc. št. 714/9 in del zemljišča parc. št. 714/8 k. o. Črešnjevci sta enakovredni.
2. Odkupi se del zemljišča parc. št. 714/8 k.o. Črešnjevci, pot v izmeri 89 m2, pripisana pri vložni št. 120 k.o. Črešnjevci, od prodajalca Zadravec Vincenca, Črešnjevci 79, Gornja Radgona., za znesek 99.465,35 SIT.
3. Davki in drugi stroški bremenijo Občino Gornja Radgona.
18. Sklep o odkupu zemljišča parc. Št. 924/1 in 924/2 obe k.o. Spodnji IvanjciSKLEP:
1. Odkupi se zemljišče parc. št. 924/1 k.o. Spodnji Ivanjci, njiva 4 v izmeri 971,00 m2 in parc. št. 924/2, njiva 4 v izmeri 98 m2, pripisani pri vložni št. 268 k.o Spodnji Ivanjci, od prodajalca Satler Ivane, Spodnji Ivanjci 13, 9245 Spodnji Ivanjci, za znesek 500.000,00 SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.
19. Sklep o odkupu zemljišča parc.št. 92/2 k.o. SegovciSKLEP:
1. Odkupi se zemljišče parc. št. 92/2 k.o. Segovci, travnik 7 v izmeri 11010,00m2 , pripisani pri vložni št. 287 k.o. Segovci, od prodajalca Republika Slovenija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za znesek 1.101.000,00 SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.
20. Soglasje k pristopu Občine Gornja Radgona k digitalizaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona v letu 2003 pristopi k digitalizaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona.2. Naloga mora biti izvedena do konca meseca oktobra 2003.

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama