Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta

datum: 03.03.2005

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (skrajšani postopek)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona - skrajšani postopek.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače (druga obravnava)SKLEPObčinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače – druga obravnava.7. Odlok o lokacijskem načrtu "stari MIR" (druga obravnava)SKLEP1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje "Stari MIR" v Gornji Radgoni – druga obravnava.
2. Občinski svet zavezuje župana občine, da v urbanistični pogodbi zaveže investitorja izgradnje objekta na območju lokacijskega načrta "stari MIR", da soprispeva ustrezni del potrebnih sredstev za izgradnjo cestno prometnih in drugih komunalnih objektov na območju lokacijskega načrta "stari MIR".
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.9. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (druga obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o., Gornja Radgona – druga obravnava.10. Sklep o odkupu zemljišč v ČrncihSKLEP1. Odkupi se zemljišče parc. št. 24/6, neplodno v izmeri 751,00m2, pripisani pri vložni št. 406 k.o. Črnci in zemljišče parc. št. 24/7, travnik 6 v izmeri 557,00m2, pripisani pri vložni št. 406 k.o. Črnci, od prodajalca Republika Slovenija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za znesek 130.800,00 SIT (brez davka na promet z nepremičninami).
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.
3. Sredstva za odkup zemljišč so predvidena v proračunu za leto 2005, na postavki 04.64., 420402 – kolesarsko pohodniški most Mura.
11. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2005SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2005.12. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobraSKLEP1. Nepremičnini parc. štev. 1005/2 pot v izmeri 90m2 pripisani pri vl. št. 431 k.o. Gornja Radgona se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Gornja Radgona na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
13. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 480/1 k.o. MeleSKLEP1. Občina Gornja Radgona dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, da za potrebe izvedbe ureditve krožnega križišča ARCONT na G1-3/366 Gornja Radgona – Radenci v km 1+800 v skladu s PGD, ki ga je decembra 2002 izdelal PBL d.o.o. iz Kranja, poseže na nepremičnino, parc. št. 480/1, vpisano v vložek št. 203 v k.o. Mele v izmeri 542 m2.
2. Površina nepremičnine parc. št. 480/1 k.o. Mele je določena le približno. Dokončna površina posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. Na podlagi tako ugotovljene odmere se sklene ustrezna pogodba zaradi ureditve lastniškopravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.
14. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005 / 2006SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006. 15. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletjeSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2004 do 31.12.2004.16. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v javnem zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003SKLEP1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom in zaključki nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v javnem zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga županu in strokovnim službam občinske uprave, da čimprej pristopijo k ureditvi statusa splošne knjižnice v skladu z zakonom ter pripravijo ustrezne ukrepe za sanacijo te problematike.

17. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005 z naslednjima dopolnitvama v poglavju II:
- nova zap. št. 12: Poročilo o gospodarjenju z občinskim stanovanjskim fondom s poudarkom na vzdrževanju in plačevanju stanarin za leto 2003 in 2004
- nova zap. št. 13: Poročilo delovnih teles v času od decembra 2002 do decembra 2004
18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta