JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb

datum: 03.10.2005

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01), Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednjiJ A V N I R A Z P I Sza prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb I. Predmet prodaje:1. Zemljišče v Vratji vasi (pri kapelici) v izmeri 1118 m2, parc. št. 473/4 k.o. Vratja vas, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 503.100,00 SIT.2. Zemljišče v Segovcih (pri Bradaču) v izmeri 1801 m2, parc. št. 547/2, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.234.524,00 SIT.3. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v izmeri 2063 m2, parc. št. 584/8, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.372.450,00 SIT.4. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v izmeri 2197 m2, parc. št. 584/7, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.526.550,00 SIT.5. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v izmeri 2227 m2, parc. št. 584/4, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.561.050,00 SIT.6. Poslovno – stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 12.846.627,86 SIT. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno – stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji zunanji videz. 7. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.193.617,98 SIT.8. Zemljišče na Grajskem hribu v Gornji Radgoni (pri Golarju) v izmeri 1264 m2, parc. št. 439/1, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.113.408,00 SIT.Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV za zemljišča iz točke 1, 2, 3, 4, 5, 7 in 8 komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije. II. Pogoji razpisa:1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
 da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
 da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
 Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 17.10.2005 do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: "JAVNI RAZPIS – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"

4. Ponudbi je treba priložiti:
 potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 potrdilo o plačilu varščine.Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno". Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.


Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.