28. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 8. 2006

datum: 16.08.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-1/2006-OS/28-Ž
Datum: 9. 8. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03, 83/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M28. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 24. avgusta 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 27. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 28. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC
GRADIVO k 5. točki 28. redne seje OS (PDF)
6. Sklep o izvensodni poravnavi med AMD Gornja Radgona in Občino Gornja Radgona – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 6. točki 28. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 7. točki 28. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 8. točki 28. redne seje OS (PDF)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 9. točki 28. redne seje OS (PDF)
10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2006 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC
GRADIVO k 10. točki 28. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2006 – obrazložitev Vilijem ŽUNKOVIČ, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
GRADIVO k 11. točki 28. redne seje OS (PDF)
12. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 12. točki 28. redne seje OS (PDF)
13. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ Apače za leto 2005 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 14. točki 27. redne seje OS (PDF)
15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2005 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 27. redne seje OS (PDF)
16. Informacija o izvedbi programov športa v občini Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 16. točki 28. redne seje OS (PDF)
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.