19. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 07.04.2005

datum: 24.03.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-Ž-19
Datum: 23.03.2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M19. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 7. aprila 2005, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF))3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2004 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 5. točka (PDF))- Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2004
- Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja – realizacija investicijskega dela proračuna Občine Gornja Radgona za I. polletje 2004

6. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK(GRADIVO 6. točka (PDF))7. Poročilo o finančnem poslovanju posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2004 (šole) – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Poročilo o finančnem poslovanju Zdravstvenega doma Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 8. točka (PDF))9. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 9. točka (PDF))10. Soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN

11. Sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin za stanovanjske in poslovne prostore – obrazložitev Marija KAUČIČ(GRADIVO 11. točka (PDF))12. Sklep o odkupu nepremičnine parc. št. 720/1 k.o. Gornja Radgona in podelitvi statusa grajenega javnega dobra – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 12. točka (PDF))13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in zamenjavi nepremičnine – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 13. točka (PDF))14. Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v ustanavljanju – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v ustanavljanju – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Boris RAKUŠA, komandir Policijske postaje Gornja Radgona(GRADIVO 16. točka (PDF))17. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2004 – obrazložitev Stanko SAKOVIČ, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu(GRADIVO 17. točka (PDF))18. Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Dušan ZAGORC, predsednik Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona(GRADIVO 18. točka (PDF))19. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

20. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.