Delovne naloge

Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.

Poslovanje nadzornega odbora podrobneje opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016).


Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
-        opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
-        nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
-        nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije. 

Delo nadzornega odbora je javno. 

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. 

nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode