Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 (predlog v sprejem)

Datum: 14.04.2017
Vir: Občina Gornja Radgona
Rubrika: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 73. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je članicam in članom občinskega sveta s to objavo danes posredovan v sprejem predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016. V vednost je posredovan tudi članicam in članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.

Predlog zaključnega računa bo uvrščen na predlog dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena 11. 5. 2017.

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 (predlog) (PDF)  - 14. 4. 2017

nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode